top of page

AUSAD PÕHIMÕTTED

 

 

Liikmesklubide sportlased, treenerid, kohtunikud jne kohustuvad järgnevaks, et osaleda Eesti Muay Thai (EMTF) ametlikel võistlustel.

Ausa mängu põhimõtted:


Osaledes Eesti Muay Thai (EMTF) ametlikel võistlustel, kohustuvad liikmesklubide
sportlased, treenerid jm. isikud:


1. kinni pidama Ausa Mängu põhimõtetest ja lähtuma lojaalsuse, aususe ja sportlikkuse
printsiipidest;
2. hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab maadluse kui spordiala mainet, EMTF-i
ametlike võistluste usaldusväärsust või aususe põhimõtet;
3. Muay Thai spordiala mainet, võistluste usaldusväärsust ja aususe põhimõtet kahjustav
käitumine on;
4. aktiivne või passiivne seotus korruptsiooniga muay thai võistlustega seotud küsimustes;
5. sportlasele või liikmesklubis tegutsevale isikule teatavaks saanud avalikkusele mitte
teadaoleva informatsiooni kasutamine selliselt, et võistluse aususe põhimõte saab kahjustada;
6. otsene või kaudne võistluse käigu eelnev fikseerimine (kokkuleppimine) või katse seda
teha, sõltumata sellest, kas sellise tegevuse eesmärk on finantsilise kasu saamine;
7. isikliku või kolmandale isikule kasu saamise eesmärgil otseselt või kaudselt panustamises või sellega sarnases tegevuses osalemine võistluse tulemuse peale võistlustel, milles
osaleb sportlane või liikmesklubis tegutsev isik ise või talle lähedaselt tuttav isik.

 

Sportlase või liikmesklubis tegutseva isiku poolt panustamine Eestis toimuvate EMTF-i ametlike
võistluste peale on keelatud:


1. sportlasele või liikmesklubis tegutsevale isikule teatavaks saanud konfidentsiaalse info loata kasutamine või meediasse edastamine;
2. võistlustel või võistlustega seotult provokatiivsele käitumisele üleskutsumine;
3.  vägivaldne käitumine võistlustel;
4. võistluses eelise saamiseks ebasportlikult käitumine;
5. dopingu kasutamine või dopingu kasutamise katse, sportlasele dopingu andmine või sportlase kihutamine dopingut tarvitama;
6. EMTF-i sekretariaadi viivitamatult teavitamata jätmine sportlasele või liikmesklubis tegutsevale isikule teatavaks saanud dopingu tarvitamise juhtumist või dopingu tarvitamise katsest või muudest punktis 2. nimetatud rikkumistest.
7. koostöö mitte tegemine EMTF-i juhatuse, sekretariaadi ja komisjonidega, võitlemaks
punktis 2. nimetatud tegude ja/või tegevusetuse vastu.
8. Punktis 2. nimetatud rikkumise uurimiseks, vaidluste lahendamiseks ning rikkujate karistamise osas EMTF-i juhatusele ettepanekute tegemiseks on pädev EMTF-i ala komitee, kellel on õigus kaasata oma töösse spetsialiste. EMTF-i ala komitee ettepanekul
kinnitab rikkumiste eest karistused EMTF-i juhatus;
9. EMTF-i ala komitee võib punktis 2. nimetatud rikkumiste eest teha EMF-i juhatusele ettepaneku karistada sportlast või liikmesklubis tegutsevat isikut;
10. hoiatusega;
11. noomitusega;
12. rahatrahviga;
13. sportlast võistluskeeluga määratud või määramata ajaperioodiks;

14. liikmesklubis tegutsevat isikut treeningute ning võistluste juhendamise keeluga
määratud või määramata ajaperioodiks;
15. sportlast või liikmesklubis tegutsevat isikut maadlusspordi alal tegutsemise tähtaegse
või tähtajatu keeluga;
16. liikmesklubi/sportlast võib karistada võistlustulemuse tühistamisega;
17. punktis 4. nimetatud karistused jõustuvad EML-i ala komitee ettepanekul EML-i juhatuse
poolt vastava kirjaliku otsuse tegemise hetkest.
Kinnitatud EML juhatuse 28.09.2017.a otsusega.

 ARENGUKAVA

 

 

EESTI MUAY THAI FÖDERATSIOONI ARENGUKAVA 2019-2024

Arengukava 2019 - 2024

SISSEJUHATUS


Käesoleva arengukava koostamise eesmärgiks on määratleda MTÜ Eesti Muay Thai
Föderatsiooni (edaspidi EMTF) peamiste tegevusvaldkondade arenguperspektiivid
aastateks 2019-2024.
Vastavalt Põhikirjale on Eesti Muay Thai Föderatsioon ja Maailma Muay Thai
Föderatsioon (IFMA) poolt tunnustatud Muaythai ainuesindajaks organisatsiooniks Eesti
Vabariigis, olles katusorganisatsiooniks oma liikmetele.


1. MISSIOON
EMTF missiooniks on tagada Eesti muaythai rahvusvaheline edu, üle-eestiline populaarsus ning järjepidev tasakaalustatud areng.


2. VISIOON
EMTF on edukas alaliit Eestis, iga aastaga huvi selle spordiala vastu kasvab. Sportlasi juhendavad kvalifitseeritud treenerid.

Eesti koondis iga aasta esindab meie riiki heal tasemel. Tulemustega muudame spordiala populaarseks Eestis, selle edu kasvamiseks plaanime korraldada ka tulevikus Maailmatasemel võistlused.


3 VÄÄRTUSED:
•Tänase päeva seisuga on IFMAs, kuhu kuulub ka Eesti kokku 150 riiki, viielt
kontinendilt. Üle Eesti toimuvad korralised võistlused alatasa. Samuti korraldame Tallinnas mitu korda aastas Rahvusvahelisi võistlusi. Osalejad tulevad kõikjalt maailmast.
• Muay Thaiga tegelev arvestatav hulk inimesi on erinevates vanusegruppides.
• Meil on Rahvusvaheliste teadmiste ja kogemustega treenerid.
•Rahvusvahelise kategooria kohtunikud, aktiivne noortest kohtunikest koosnev
meeskond.
• Teotahteline vabatahtlike meeskond.


4. STRATEEGILISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED


Noortespordi kandepinna laiendamine:


• Head tulemused rahvusvahelistelt võistlustelt, millised motiveerivad noori tulema just muay thai juurde.

• Koondise sportlaste tasemete gradeerimine.
• Meetmete väljatöötamine pideva tulemuste kasvu hoidmiseks muay thai juures.


4.4. Medalid rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt:

• Võita rahvusvahelistel tiitlivõistlustel vähemalt 1 esikoha medal igas vanuseklassis.


4.6. IFMA egiidi all toimuvate võistlusväliste ürituste korraldamine: 
• Edukaks kandideerimiseks IFMA tiitlivõistluste korraldamisõiguse saamiseks on vajalik tõestada oma organisaatorivõimeid ja suurendada tuntust rhv muay thai ringkondades.


4.7. Alates 2022.a olla valmis EM, MK ja MM-i tasandi võistluste korraldamiseks,

mille eelduseks on:
• Kogemuste omandamiseks madalama taseme rhv võistluste korraldamisega.
• Vabatahtlike ringi oluline laiendamine.


4.8. Vajaliku tulubaasi tagamine:
• Seni kehtiv EOK ja kultuuriministeeriumi rahastamismudelid on suhteliselt hästi toimivad kuid olulise edasimineku saavutamiseks ebapiisavad. Arvestades seda, et meie spordiala on üks kõige vähem rahastatavaid spordialasid.
• Senised rahastamismudelid võimaldavad sportliku ettevalmistuse minimaalset toimimist, kuid on ebapiisavad inventari hankimiseks, treener-õpetajate töö tasustamiseks võistluste korraldamise jm organisatsioonilise tegevuse normaalseks toimimiseks.


4.9. Organisatsiooni arendamine ja uued algatused:
• Treenerite litsentsi- ja andmebaasi väljaarendamine.
• Võistluste ajavõtu- ja tulemuste salvestamise süsteemi väljatöötamine.
• Leida kandidaate ja rahalisi võimalusi noorte treenerite värbamiseks.

 

5. LÄHIAJA RÕHUASETUSED


5.1. Kandepinna laiendamine – liikmete arvu kasvatamine:
• Klubide ja klubide liikmete arvu suurendamine
• Noorte treenerite ja neile vajaliku palgafondi leidmine
• Klubide aktiivi laiendamine.
• Kaasaegse inventari soetamine noortespordi normaalseks toimimiseks.


5.2.Tippspordi arendamine:
• Kontrolli tõhustamine koondisesse pürgijate treeningmetoodika ja mahtude
osas. 
• U17 ja U23 vanuseklassi MM-i taseme sportlaste kasvatamine EMTF ja klubide koostöös.

5.3. Rahvusvaheliste võistluste ja riigisiseste võistluste
korraldamine
• Võistluste korraldamine on:
-oluliseks elemendiks ala populariseerimisel.
-aktiivi tekkimisel/hoidmisel.
- vajalik igas linnas kus tegutsevad muay thai spordiklubid.

6.ARENGUKAVA


KOKKUVÕTTEKS
Arengukava uuendamine on pidev protsess. Jooksvalt iga aastaselt lahendame tekkivaid küsimusi.

Käesolev arengukava on kinnitatud Eesti Muay Thai juhatuse koosolekul 03.09.2019.

bottom of page